Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
galère
Jump to user comments
{{galère}}
danh từ giống cái
 • (sử học) thuyền gale (thuyền chiến)
 • (số nhiều, (sử học)) tội (phải) chèo thuyền gale
 • (nghĩa bóng) cảnh khổ cực
  • vogue la galère!
   đến đâu hay đó!
  • que diable allait-il faire dans cette galère?
   khổ quá, nó nhúng vào việc ấy làm gì?
Related search result for "galère"
Comments and discussion on the word "galère"