Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
genre
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (sinh vật học; sinh lý học) chi
  • Les espèces d'un même genre
   các loài trong cùng một chi
 • loại, thứ, kiểu; lối
  • Marchandises de tout genre
   hàng đủ loại
  • Vêtements d'un nouveau genre
   quần áo kiểu mới
  • Genre de vie
   lối sống
 • thể loại
  • Les genres littéraires
   các thể loại văn học
 • (ngôn ngữ học) giống
  • Genre masculin
   giống đực
  • Genre féminin
   giống cái
  • ce n'est pas mon genre
   tôi không thích thế
  • faire du genre
   (thân mật) làm bộ kiểu cách
  • le genre humain
   loài người, nhân loại
  • peinture de genre
   tranh sinh hoạt
Related search result for "genre"
Comments and discussion on the word "genre"