Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
grazer
/'greizə/
Jump to user comments
nội động từ
 • ăn cỏ, gặm cỏ
  • cattle are grating in the fields
   trâu bò đang gặm cỏ ngoài đồng
ngoại động từ
 • gặm (cỏ)
 • cho (trâu bò) ăn cỏ
  • to grazer cattle
   cho trâu bò ăn cỏ
 • dùng làm cánh đồng cỏ (cho súc vật)
  • to grazer a field
   để cánh đồng cho trâu bò ăn
danh từ
 • trâu bò đang ăn cỏ; súc vật đang chăn trên đồng cỏ
 • (số nhiều) vật nuôi đang được vỗ béo
Related search result for "grazer"
Comments and discussion on the word "grazer"