Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
grocer
/'grousə/
Jump to user comments
danh từ
  • người bán tạp phẩm (gia vị, chè, đường, cà phê, đồ hộp...)
IDIOMS
  • grocer's itch
    • bệnh eczêma
Related search result for "grocer"
Comments and discussion on the word "grocer"