Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
he
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1 tt Nói động vật ốm yếu: Trâu he cũng bằng bò khoẻ (tng).
  • 2 tt (đph) Có màu hung: Tóc he.
Related search result for "he"
Comments and discussion on the word "he"