Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
impeccable
/im'pekəblnis/
Jump to user comments
tính từ
  • hoàn hảo, không chê vào đâu được, không có chỗ xấu, không tỳ vết (đồ vật...)
  • không thể phạm tội lỗi, không thể phạm sai lầm, không thể mắc khuyết điểm (người)
danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ hiếm,nghĩa hiếm)
  • người hoàn hảo
  • người không thể phạm tội lỗi, người không thể phạm sai lầm, người không thể mắc khuyết điểm
Related words
Related search result for "impeccable"
Comments and discussion on the word "impeccable"