Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
inescapable
/,inis'keipəbl/
Jump to user comments
tính từ
  • không thể thoát được, không tránh được
  • không thể lờ đi được
Related words
Related search result for "inescapable"
Comments and discussion on the word "inescapable"