Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
influence
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • ảnh hưởng
  • L'influence du climat sur les végétaux
   ảnh hưởng của khí hậu lên thực vật
  • Sous l'influence de
   do ảnh hưởng của
 • thế lực, uy thế
  • Avoir une grande influence dans le monde des affaires
   có thế lực lớn trong giới kinh doanh
  • à l'influence
   (thân mật) dùng thế lực, dùng uy thế
  • Se faire élire à l'influence
   dùng uy thế buộc người ta bầu cho mình
Related search result for "influence"
Comments and discussion on the word "influence"