Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
injuste
Jump to user comments
tính từ
 • bất công
  • Un maître injuste
   người thầy bất công
  • Une sentence injuste
   bản án bất công
 • (từ cũ; nghĩa cũ) vô căn cứ, không có cơ sở
  • Soupçon injuste
   điều nghi kỵ vô căn cứ
danh từ giống đực
 • bất công
  • Notion du juste et de l'injuste
   khái niệm về cái công bằng và cái bất công
Related search result for "injuste"
Comments and discussion on the word "injuste"