Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
inondation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • lụt, nước lụt
  • L'inondation causée par les pluies
   lụt do mưa
  • L'inondation couvrait les terres basses
   nước nước lụt tràn khắp vùng nước thấp
 • sự làm ngập, sự ngập
  • L'inondation volontaire d'un territoire
   sự cố ý làm ngập một vùng
  • Inondation ventriculaire
   (y học) sự ngập não thất
 • (nghĩa bóng) sự tràn ngập
  • Inondation d'un marché par des produits étrangers
   việc hàng nước ngoài tràn ngập thị trường
Related words
Related search result for "inondation"
Comments and discussion on the word "inondation"