Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
inonder
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm ngập, gây lụt
  • Inonder une région
   làm ngập một vùng
 • làm ướt đẫm
  • Quelle averse! Nous avons été inondés
   mưa rào ghê quá, chúng tôi ướt đẫm
  • Visage inondé de larmes
   mặt đẫm lệ
 • (nghĩa bóng) tràn ngập
  • Les articles en matière plastique inondent le marché
   hàng chất dẻo tràn ngập thị trường
  • Joie qui inonde l'âme
   niềm vui tràn ngập tâm hồn
Related words
Related search result for "inonder"
Comments and discussion on the word "inonder"