Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
instrument
/'instrumənt/
Jump to user comments
danh từ
 • dụng cụ ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 • nhạc khí
 • công cụ, phương tiện
  • an instrument of government
   một công cụ cai trị
 • văn kiện
ngoại động từ
 • cung cấp dụng cụ máy móc cho
 • phối dàn nhạc
Comments and discussion on the word "instrument"