Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
tool
/tu:l/
Jump to user comments
danh từ
 • dụng cụ, đồ dùng
  • gardener's tools
   dụng cụ của người làm vườn
 • (nghĩa bóng) công cụ; lợi khí; tay sai
  • a tool of new colonialism
   một công cụ của chủ nghĩa thực dân mới
  • to make a tool of someone
   lợi dụng ai, sử dụng ai làm tay sai
IDIOMS
 • a bad workman quarrels with his tools
  • (xem) quarrel
ngoại động từ
 • chế tạo thành dụng cụ
 • rập hình trang trí (vào gáy sách...)
 • chạm
 • (thông tục) lái (xe) một cách phóng khoáng
Related search result for "tool"
Comments and discussion on the word "tool"