Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
intake
/'inteik/
Jump to user comments
danh từ
 • điểm lấy nước vào (sông đào, ống bơm...)
 • sự lấy vào; vật lấy vào; lượng lấy vào
  • a small pipe has little intake
   một cái tẩu nhỏ lấy thuốc chẳng được bao nhiêu
 • đương hầm thông hơi (trong mỏ)
 • chỗ eo (bít tất, ống dẫn nước...)
 • đất khai hoang (ở vùng lầy)
Related search result for "intake"
 • Words pronounced/spelled similarly to "intake"
  induce intake
Comments and discussion on the word "intake"