Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
interested
/'intristid/
Jump to user comments
tính từ
 • có quan tâm, thích thú, có chú ý
  • an interested spectator
   một khán giả chăm chú
 • có lợi ích riêng; có liên quan, có dính dáng; có cổ phần, có vốn đầu tư
 • không vô tư, cầu lợi
  • an interested aid
   sự viện trợ không vô tư
Related search result for "interested"
Comments and discussion on the word "interested"