Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
interest
/'intrist/
Jump to user comments
danh từ
 • sự quan tâm, sự chú ý; điều quan tâm, điều chú ý
  • a question of great interest
   một vấn đề đáng chú ý
 • sự thích thú; điều thích thú
 • tầm quan trọng
  • a matter of great interest
   một việc quan trọng
 • quyền lợi; lợi ích, ích kỷ
  • to do something in (to) somebody's interest (s)
   làm gì vì lợi ích của ai
 • lợi tức, tiền lãi
 • tập thể cùng chung một quyền lợi
  • the steel interest
   nhóm tư bản thép
IDIOMS
 • to make interest with somebody
  • dùng lợi ích cá nhân làm áp lực với ai
ngoại động từ
 • làm cho quan tâm, làm cho chú ý, làm cho thích thú
 • liên quan đến, dính dáng đến
  • the fight against aggression interests all peoples
   sự đấu tranh chống xâm lược liên quan đến mọi dân tộc
 • làm tham gia
  • to interest a finacier in an undertaking
   làm cho một nhà tư bản tài chính tham gia một cuộc kinh doanh
Comments and discussion on the word "interest"