Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
jusque
Jump to user comments
giới từ
 • đến, cho đến
  • Jusqu'à la mort
   cho đến lúc chết
  • De Hanoï jusqu'à Hue
   từ Hà Nội đến Huế
 • đến mức, đến cả
  • Il est allé jusqu'à le frapper
   nó đi đến mức đánh ông ta
  • Il réclame jusqu'à l'argent des cadeaux
   nó đòi đến cả tiền đồ mừng
  • jusqu'à ce que
   cho đến lúc (mà)
  • Je resterai jusqu'à ce que vous reveniez
   tôi sẽ ở lại cho đến lúc anh về
  • jusque-là
   cho đến đấy (nơi ấy, lúc ấy)
Related search result for "jusque"
Comments and discussion on the word "jusque"