Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
larme
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • nước mắt
  • Être tout en larmes
   nước mắt đầm đìa
  • Vivre dans les larmes
   sống trong nước mắt; sống đau buồn
 • nhựa ứ (của cây)
  • Les larmes de la vigne
   nhựa ứ của cây nho
 • trang trí hình giọt nước; diềm hình giọt mước (ở màn tang)
 • (thân mật) chút, tý
  • Une larme de vin
   một tý rượu nho
  • avoir des larmes dans la voix
   nói giọng thảm thiết
  • avoir toujours la larme à l'oeil
   đa cảm, đa sầu
  • faire venir les larmes aux yeux
   làm cho xúc động
  • fondre en larme
   xem fondre
  • larmes de crocodile
   xem crocodiles
  • pleurer à chaudes des larmes
   xem pleurer
  • pleurer des larmes de sang
   đau khổ thảm thiết
  • rire aux larmes; rire jusqu'aux larmes
   cười ngặt nghẽo
Related search result for "larme"
Comments and discussion on the word "larme"