Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
levier
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • đòn bẩy, đòn xeo
  • Employer une barre de fer comme levier
   dùng một thanh sắt làm đòn bẩy
  • L'émulation patriotique est un puissant levier
   (nghĩa bóng) thi đua yêu nước là một đòn bẩy mạnh mẽ
 • (cơ khí, cơ học) tay gạt, cần, tay
  • Levier de changement de vitesse
   tay sang số (ở ô tô)
  • Levier de mise en marche
   cần khởi động, tay gạt mở máy
  • Levier de changement de marche
   tay gạt đổi chiều hành trình
  • Levier d'arrêt
   tay gạt dừng máy
  • Levier de commande/levier de manoeuvre
   cần điều khiển, tay gạt điều khiển
  • Levier de direction
   cần điều chỉnh
  • Levier à coulisses
   tay gạt có con trượt
Related search result for "levier"
Comments and discussion on the word "levier"