Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
liaison
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự nối; mối liên hệ; liên kết
  • Mot de liaison
   từ nối
 • (kiến trúc) mạch xây chữ công; hồ vữa
 • (bếp núc) chất quánh xốt
 • dấu nối (ở bản ghi nhạc); nét nối (chữ viết)
 • (ngôn ngữ học) sự nối vần (khi đọc)
 • (kỹ thuật) thiếc hàn
 • sự liên lạc
  • Officer de liaison
   sĩ quan liên lạc
  • Liaison téléphonique
   sự liên lạc bằng dây nói
 • sự mạch lạc
 • mối tình duyên
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự quan hệ, sự giao thiệp
Related words
Related search result for "liaison"
Comments and discussion on the word "liaison"