Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
mâcher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nhai
  • Mâcher les aliments
   nhai thức ăn
  • Mâcher du bétel
   nhai trầu
 • cắt nham nhở
  • Outil qui mâche le bois
   dụng cụ cắt gỗ nham nhở (vì cùn...)
  • mâcher la besogne à quelqu'un
   làm sẵn cho ai
  • mâcher son frein
   cố chịu dựng
  • ne pas mâcher ses mots
   nói thẳng, nói toạc ra
Related search result for "mâcher"
Comments and discussion on the word "mâcher"