Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
múm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Mím môi lại và phồng má lên.
  • t. Mới mọc nhú lên: Cái mầm cây đã múm.
Related search result for "múm"
Comments and discussion on the word "múm"