Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
mặt bên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (toán) Mặt giới hạn một khối hình học ngoài các mặt đáy.
Related search result for "mặt bên"
Comments and discussion on the word "mặt bên"