Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
manière
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • cách, lối
  • Manière d'agir
   cách hành động
 • phong cách (về nghệ thuật)
  • La manière de Raphaël
   phong cách của Ra-pha-en
 • (văn hóa) thứ, loại, kiểu
  • Un roman construit en manière de poème
   một cuốn tiểu thuyết xây dựng theo kiểu thơ
 • (số nhiều) cử chỉ thái độ
  • Manières rudes
   cử chỉ thô lỗ
  • à la manière de
   như thể; theo kiểu; bắt chước cách của
  • belles manières; grandes manières
   kiểu cách lối thượng lưu
  • de la belle manière
   xem beau
  • de la manière de
   như thể, như là
  • de manière à
   để mà
  • de manière ou d'autre; d'une manière ou d'une autre
   cách này hay cách khác
  • de manière que; de telle manière que
   thế nào cho, thế nào để
  • de toute manière
   dù sao
  • d'une manière générale
   nói chung, đại để
  • en manière de; par manière de
   về mặt; với tư cách là; thay cho
  • en quelque manière
   về mặt nào đó, với ý nghĩa nào đó
  • faire des manières
   kiểu cách, điệu bộ
  • par manière d'acquit
   xem acquit
Related search result for "manière"
Comments and discussion on the word "manière"