Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
manila
/mə'nilə/ Cách viết khác : (Manilla) /mə'nilə/
Jump to user comments
danh từ
  • sợi cây chuối sợi (để bện thừng) ((cũng) manila hemp)
  • xì gà mani
Related search result for "manila"
Comments and discussion on the word "manila"