Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
male
/meil/
Jump to user comments
tính từ
 • trai, đực, trống
  • male friend
   bạn trai
  • male dog
   chó đực
  • male pigeon
   chim bồ câu trống
  • male chauvinist
   người đàn ông chống bình quyền nam nữ
 • mạnh mẽ, trai tráng
danh từ
 • con trai, đàn ông; con đực, con trống
Related words
Related search result for "male"
Comments and discussion on the word "male"