Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
marmite
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • nồi
  • Marmite en aluminium
   nồi nhôm
  • Une marmite de riz
   một nồi cơm
 • (quân sự; tiếng lóng, biệt ngữ) đạn pháo lớn, đạn súng cối lớn
  • avoir de quoi faire bouillir sa marmite
   đủ bát ăn
  • écumeur de marmites
   xem écumeur
  • marmite de géants
   (địa chất, địa lý) vực lòng chảo (ở chân các thác nước)
  • nez en pied de marmite
   mũi đít nồi
Related search result for "marmite"
Comments and discussion on the word "marmite"