Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
matière
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • vật chất
  • Structure de la matière
   cấu trúc của vật chất
  • Les états de la matière
   các thể vật chất
  • S'attacher à la matière
   ham chuộng vật chất
 • chất
  • Matière grasse
   chất béo
 • chất liệu
  • Matière d'une statue
   chất liệu bức tượng
 • đề tài; vấn đề
  • Approfondir une matière
   đào sâu một đề tài
  • Je suis incompétent en la matière
   tôi bất tài về vấn đề đó
 • môn học; môn thi
  • Matière d'écrit
   môn thi viết
  • en matière; en matière de
   về mặt
  • En matière poétique
   về mặt thơ
  • En matière d'art
   về mặt nghệ thuật
  • entrée en matière
   phần vào bài, phần nhập đề
  • matière à
   lý do để, cớ để
  • Matière à réflexion
   lý do để suy nghĩ
  • matière fécale
   xem fécal
  • matière grise
   chất xám
  • matière imposable
   đối tượng đánh thuế
  • matières premières
   nguyên liệu
Related search result for "matière"
Comments and discussion on the word "matière"