Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
matured
Jump to user comments
Adjective
  • được cân nhắc cẩn thận, chín chắn, kỹ càng; được hoàn thiện đầy đủ
  • (hoa) nở to
Related words
Related search result for "matured"
Comments and discussion on the word "matured"