Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
membre
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • chi
  • Membres supérieurs
   chi trên, tay (người)
  • Membres antérieurs
   chi trước (động vật)
 • thành viên; hội viên; ủy viên; đảng viên...
  • Les membres de la société
   các thành viên của xã hội
  • Membre d'une société
   hội viên một hội
  • Membre d'un parti
   đảng viên một đảng
 • thành phần; bộ phận; vế
  • Membre de phrase
   thành phần câu
  • Membre d'une équation
   vế phương trình
 • (từ cũ, nghĩa cũ) dương vật (cũng membre viril)
tính từ
 • (là) thành viên; (là) hội viên
  • Les Etats membres
   các nước thành viên; các nước hội viên
Related search result for "membre"
Comments and discussion on the word "membre"