Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhãng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Cg. Nhãng quên. Quên đi vì không chú ý: Nhãng mất một cơ hội.
Related search result for "nhãng"
Comments and discussion on the word "nhãng"