Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhằng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. Dính dấp với, rối với nhau, không gỡ ra được: Sợi nọ nhằng sợi kia.
  • ph. Xằng bậy: Nói nhằng.
Related search result for "nhằng"
Comments and discussion on the word "nhằng"