Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhộng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Sâu bọ thời kì nằm trong kén: nhộng tằm trần như nhộng.
Related search result for "nhộng"
Comments and discussion on the word "nhộng"