Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhiễu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Đồ dệt bằng tơ, mặt nổi cát.
  • đg. Làm phiền, quấy rầy: Quan lại nhiễu dân.
Related search result for "nhiễu"
Comments and discussion on the word "nhiễu"