Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
objecter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • bác bẻ
  • Il n'a rien objecté à mes raisons
   nó không bác bẻ gì về những lý lẽ của tôi
 • chê, chê trách
  • On lui objecte son jeune âge
   người ta chê anh ta còn ít tuổi
 • viện cớ, lấy cớ
  • Objecter la fatigue pour ne pas sortir
   viện cớ mệt để ở nhà
Related words
Related search result for "objecter"
Comments and discussion on the word "objecter"