Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
partager
Jump to user comments
ngoại động từ
 • chia
  • Partager une terre
   chia đất
  • Partager le pouvoir
   chia quyền bính
 • chia sẻ; cùng chịu; cùng chung
  • Partager la joie
   chia sẻ niềm vui
  • Partager l'opinion de quelqu'un
   cùng chung ý kiến với ai
 • phú cho
  • La nature l'a bien partagé
   trời đã phú cho anh rất hậu
 • chia rẽ
  • La question a partagé la Chambre
   vấn đề đã chia rẽ nghị viện
Related words
Related search result for "partager"
Comments and discussion on the word "partager"