Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in French - Vietnamese)
passée
/passée/
Jump to user comments
tính từ
  • danh từ giống cái của passé
    • a passée belle
      cô nàng quá lứa hết duyên
Related search result for "passée"
Comments and discussion on the word "passée"