Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
pause
/pɔ:z/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tạm nghỉ, sự tạm ngừng
 • sự ngập ngừng
  • to give pause to
   làm cho (ai) ngập ngừng
 • sự ngắt giọng (trong khi đang nói, đang đọc); chỗ ngắt giọng, chỗ ngắt
  • the after a short pause, he resumed his speech
   sau khi ngắt giọng một giây, ông ấy lại tiếp tục bài diễn văn của mình
 • (âm nhạc) dấu dãn nhịp
nội động từ
 • tạm nghỉ, tạm ngừng
 • chờ đợi; ngập ngừng
 • (+ upon) ngừng lại
  • let us pause upon this phrase
   chúng ta hãy ngừng lại ở nhóm từ này
Related search result for "pause"
Comments and discussion on the word "pause"