Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
plural
/'pluərəl/
Jump to user comments
tính từ
 • (ngôn ngữ học) ở số nhiều, (thuộc) số nhiều
  • a plural noun
   danh từ số nhiều
 • nhiều
IDIOMS
 • plural vote
  • sự bỏ phiếu của một cử tri ở nhiều khu vực bầu cử
 • plural voter
  • cử tri bỏ phiếu ở nhiều khu vực bầu cử
danh từ
 • (ngôn ngữ học) số nhiều, dạng số nhiều (của một danh từ...)
  • in the plural
   ở số nhiều
 • từ ở số nhiều
Related words
Related search result for "plural"
Comments and discussion on the word "plural"