Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
primitive
/'primitiv/
Jump to user comments
tính từ
 • nguyên thuỷ, ban sơ
  • primitive man
   người nguyên thuỷ
  • primitive communism
   chủ nghĩa cộng sản nguyên thuỷ
 • thô sơ, cổ xưa
  • primitive weapons
   vũ khí cổ xưa, vũ khí thô sơ
 • gốc (từ, mẫu)
 • (toán học); (địa lý,địa chất) nguyên thuỷ
  • primitive group
   nhóm nguyên thuỷ
  • primitive function
   nguyên hàm
danh từ
 • (nghệ thuật) hoạ sĩ trước thời Phục hưng; tranh của hoạ sĩ trước thời Phục hưng
 • màu gốc
 • (ngôn ngữ học) từ gốc
Related words
Related search result for "primitive"
Comments and discussion on the word "primitive"