Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
crude
/kru:d/
Jump to user comments
tính từ
 • nguyên, sống, thô, chưa luyện
  • crude oil
   dầu thô
 • chưa chín, còn xanh (quả cây)
 • không tiêu (đồ ăn)
 • thô thiển, chưa gọt giũa, mới phác qua
  • crude methods
   những phương pháp thô thiển
 • thô lỗ, lỗ mãng, tục tằn, thô bỉ; thô bạo
  • crude manners
   tác phong lỗ mãng
  • crude violation
   sự vi phạm thô bạo
 • (y học) chưa phát triển, còn đang ủ (bệnh)
 • (ngôn ngữ học) không biến cách
Related search result for "crude"
Comments and discussion on the word "crude"