Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
rude
/ru:d/
Jump to user comments
tính từ
 • khiếm nhã, bất lịch sự, vô lễ, láo xược; thô lỗ
  • a rude reply
   một câu trả lời bất lịch sự
  • to be rude to somebody
   thô lỗ đối với ai
 • thô sơ
  • cotton in its rude state
   bông chưa chế biến
 • man rợ, không văn minh
  • in a rude state of civilization
   trong trạng thái man rợ
 • mạnh mẽ, dữ dội, đột ngột
  • a rude shock
   cái va mạnh đột ngột
  • a rude awakening
   sự thức tỉnh đột ngột
 • tráng kiện, khoẻ mạnh
  • an old man in rude health
   một ông cụ già tráng kiện
Related search result for "rude"
Comments and discussion on the word "rude"