Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
professional
/professional/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) nghề, (thuộc) nghề nghiệp
  • professional skill
   tay nghề
 • chuyên nghiệp
  • professional politician
   nhà chính trị chuyên nghiệp
  • professional boxer
   võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp
danh từ
 • người chuyên nghiệp
 • (thể dục,thể thao) đấu thủ nhà nghề
Related words
Related search result for "professional"
Comments and discussion on the word "professional"