Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
production
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự sản xuất; sản phẩm; sản lượng
  • Coopérative de production
   hợp tác xã sản xuất
  • productions du sol
   sản phẩm của đất
  • les productions d'un poète
   những sản phẩm của một nhà thơ
 • sự sản sinh, sự hình thành
  • Production de gaz carbonique au cours d'une réaction
   sự hình thành khí cabonic trong qúa trình một phản ứng
 • sự xuất trình
  • Production d'un acte de naissance
   sự xuất trình một giấy khai sinh
 • (điện ảnh) hãng sản xuất phim; phim
  • Production coûteuse
   phim dựng đắt tiền
Related words
Related search result for "production"
Comments and discussion on the word "production"