Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
puissance
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sức mạnh; sức
  • La puissance du vent
   sức mạnh của gió
  • La puissance de la volonté
   sức mạnh của ý chí
 • nước, cường quốc
  • Les grandes puissances
   các cường quốc lớn
 • quyền lực, uy quyền, thế lực
  • Puissance paternelle
   uy quyền người cha
  • Les puissances féodales
   các thế lực phong kiến
 • hiệu lực
  • Puissance d'un remède
   hiệu lực của một vị thuốc
 • (vật lý học) công xuất
  • Puissance d'un moteur
   công suất của một động cơ
 • (triết học) tiềm năng
 • (toán học) lũy thừa
 • (toán học) lực lượng (của một tập hợp)
 • (ngành mỏ) độ dày (vỉa quặng)
 • (vật lý học) độ tụ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) người có thế lực
  • en puissance
   tiềm tàng
  • puissances des ténèbres
   ma quỷ
Related words
Related search result for "puissance"
Comments and discussion on the word "puissance"