Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
quêter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tìm kiếm, xin xỏ
  • Quêter des suffrages
   xin xỏ phiếu bầu
 • (săn bắn) dò hút (con thịt)
nội động từ
 • đi quyên, quyên tiền
  • Quêter à domicile
   đi quyên tận nhà
 • (săn bắn) dò hút con thịt
Related search result for "quêter"
Comments and discussion on the word "quêter"