Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
quantity
/'kwɔntiti/
Jump to user comments
danh từ
 • lượng, số lượng, khối lượng
 • (số nhiều) số lớn, vô số, rất nhiều
  • quantities of people
   rất nhiều người
IDIOMS
 • to buy in quantities
  • mua một số lớn, mua rất nhiều
  • (toán học); (vật lý) lượng
   • unknown quantity
    lượng chưa biết; (nghĩa bóng) người lạ, người mà không ai biết tung tích; người mà hành động không ai lường trước được
   • electric quantity
    điện lượng
   • quantity of heat
    nhiệt lượng
  • (vật lý) âm lượng
  • (số nhiều) (kiến trúc) chi tiết thiết kế thi công (một toà nhà...)
 • bilt of quantities
  • bảng chi tiết thiết kế thi công
  • (định ngữ) (kỹ thuật) hàng loạt
   • quantity productions
    sự sản xuất hàng loạt
Related words
Related search result for "quantity"
Comments and discussion on the word "quantity"