Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
measure
/'meʤə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đo, sự đo lường; đơn vị đo lường, cái để đo
  • to take somebody's measure
   đo người cho ai (để may quần áo); (nghĩa bóng) đánh giá tính tình ai, đánh giá bằng khả năng... của ai
  • a metre is a measure of length
   mét là một đơn vị đo chiều dài
 • (nghĩa bóng) hạn độ, phạm vi, giới hạn, chừng mức
  • without measure
   không có giới hạn nào, không có chừng mức nào)
  • to set measures to
   đặt giới hạn cho, hạn chế
  • im some measure
   trong một phạm vi nào, trong một chừng mức nào
  • in a great (large) measure
   trong một phạm vi nào, trong một chừng mức nào
  • in a great (large) measure
   trong một phạm vi rộng lớn
 • tiêu chuẩn để đánh giá; cái để đánh giá, cái để xét; thước đo
  • a chain's weakest link is the measure of its strength
   mắt xích yếu nhất là cái để đánh giá sức chịu đựng của cái xích
 • phương sách, biện pháp, cách xử trí
  • to take measure
   tìm cách xử trí
  • to take strong measure against
   dùng những biện pháp kiên quyết để chống lại
 • (toán học) ước số
  • greatest commom measure
   ước số chung lớn nhất
 • (âm nhạc); (thơ ca) nhịp, nhịp điệu
 • (địa lý,ddịa chất) lớp tâng
 • (từ cổ,nghĩa cổ) điệu nhảy
IDIOMS
 • measure for measure
  • ăn miếng trả miếng
động từ
 • đo, đo lường
  • to measure a piece of cloth
   đo một mảnh vải
  • to measure someone for new clothes
   đo kích thước của người nào để may quần áo mới
 • đo được
  • the floor measures 6 m by 4
   sàn nhà đo được 6 m chiều dài 4 m chiều rộng
 • so với, đọ với; (nghĩa bóng) đọ sức với
  • to measure one's strength with someone
   đọ sức với ai
 • liệu chừng, liệu
 • ((thường) + off, out) phân phối, phân ra, chia ra
  • to measure out a quantity of medicine
   phân phối một số lượng thuốc
 • (thơ ca) vượt, đi qua
  • to measure a distance
   vượt được một quâng đường
IDIOMS
 • to measure one's length
  • ngã sóng soài
 • to measure someone with one's eye
  • nhìn ai từ đầu đến chân
Related search result for "measure"
Comments and discussion on the word "measure"