Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
réel
Jump to user comments
tính từ
 • thực, có thực, thực sự, thực tế, thực tại
  • Besoins réels
   nhu cầu có thực
  • Valeur réelle
   lương thực tế
  • Monde réel
   (triết học) thế giới thực tại
  • Point réel
   (toán học) điểm thực
  • Image réelle
   (vật lý học) ảnh thực
  • Un réel plaisir
   một thú vui thực sự
 • (luật học, pháp lý) về vật
  • Droit réel
   quyền về vật
danh từ giống đực
 • thực tế, thực tại, hiện thực
Related search result for "réel"
Comments and discussion on the word "réel"