Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
rôle
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (luật học, pháp lý) số các vụ kiện (theo thứ tự phải xử)
 • sổ, danh sách
  • Rôle d'impôt
   sổ thuế
  • Rôle d'équipage
   danh sách đoàn thủy thủ
 • (sân khấu) vai
  • Savoir son rôle
   thuộc lời vai mình đóng
 • vai trò
  • Avoir un rôle important dans une affaire
   có vai trò quan trọng trong một việc
  • Rôle du coeur dans la circulation du sang
   vai trò của tim trong sự tuần hoàn máu
  • à tour de rôle
   lần lượt
  • créer un rôle
   diễn xuất đầu tiên một vai
Related search result for "rôle"
Comments and discussion on the word "rôle"